Standardbetingelser

1. Anvendelse og misfortolkning af leverede ydelser

DigiCorpus ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab som køber/tredjemand måtte lide som følge af købers/tredjemands beslutninger eller dispositioner som de af DigiCorpus ApS leverede ydelser måtte danne grundlag for eller som følge af købers/tredjemands misfortolkning af de af DigiCorpus ApS leverede ydelser.

2. Fejlagtige instruktioner og lignende

DigiCorpus ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab som køber/tredjemand måtte lide, som følge af fejlagtig information leveret af DigiCorpus ApS, medmindre køber/tredjemand godtgør, at DigiCorpus ApS i den forbindelse har handlet groft uagtsomt.

3. Forsinkelse eller udeblivelse af personlig fysioterapeutisk feedback/information

DigiCorpus ApS er ikke ansvarlig for skade eller tab hos køber/tredjemand som følge af forsinkelse eller udeblivelse af personlig fysioterapeutisk feedback/information, medmindre køber/tredjemand godtgør, at DigiCorpus ApS i den forbindelse har handlet groft uagtsomt

DigiCorpus ApS er fritaget for ansvar i tilfælde af force majeure, det vil sige hindringer af aftalens opfyldelse, som ikke kunne forudses og ikke kan fjernes eller omgås uden urimelig opofrelse. Som force majeure anses blandt andet lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer samt strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om DigiCorpus ApS er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af dennes funktioner.

DigiCorpus ApS er endvidere fritaget for ansvar for forsinkelse eller for manglende levering af ydelser i det personlige fysioterapeutiske feedback/informationssystem, såfremt dette skyldes svigt, forstyrrelse, afbrydelse, forsinkelse eller lignende fejl i transmissionen af data via de af DigiCorpus ApS anvendte kommunikationssystemer, computer virus, tyveri, ødelæggelse eller anden uautoriseret adgang til eller brug af DigiCorpus ApS' computere eller de af DigiCorpus ApS anvendte kommunikationssystemer.

4. Direkte og indirekte følgevirkninger

DigiCorpus ApS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tabt avance og produktionstab, eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af de af DigiCorpus ApS leverede ydelser, herunder information fra DigiCorpus ApS's hjemmeside.

5. Udgift til datatrafik

Køber må påregne en løbende udgift til datatrafik via f.eks. mobilt bredbånd. Prisen er p.t. DKK 49 pr. måned. DigiCorpus ApS tager forbehold for eventuelle prisændringer som følge af teleoperatørers prisforhøjelser.

6. Aftalens ophør

Opsiges aftalen før udløb, vil allerede betalte beløb ikke blive tilbagebetalt.

 

Kontakt

  • Digicorpus ApS
  • Fruebjergvej 3
  • 2100 København Ø
  •  
  • Mail: cls@digicorpus.dk
  • Tel: +45 2260 0010
  •  
  • CVR: 34488894

Copyright © 2018 by DigiCorpus ApS